Tại sao bạn tầm thường? Đơn giản bởi vì tôi làm việc còn bạn thì chỉ đứng nhìn